Từ vựng

Học tiếng Anh miễn phí

Vocabulary

Learn Vietnamese for free

Tôi hy vọng trang web này sẽ giúp người Việt Nam học tiếng Anh.

I hope this website will help Vietnamese people to learn English.

Trong một số cách, tiếng Việt và tiếng Anh rất giống nhau. Ví dụ, xây dựng câu là tương tự.

In some ways, Vietnamese and English are very similar. For example, sentence construction is similar.

Trong một số cách, tiếng Việt và tiếng Anh rất khác nhau. Ví dụ, phát âm tiếng Anh có thể rất khó đối với người Việt Nam. Ngoài ra, động từ trong tiếng Anh rất phức tạp so với động từ trong tiếng Việt

In some ways, Vietnamese and English are very different. For example, English pronunciation can be very difficult for Vietnamese people. In addition, verbs in English are very complex compared to verbs in Vietnamese.

Không ai có thể học mọi thứ một cách nhanh chóng.

No one can learn everything quickly.

Khi bạn bắt đầu học tiếng Anh, tôi khuyên bạn nên học cách phát âm chính xác các từ thường được sử dụng và cách xây dựng các câu đơn giản. Sau đó, bạn có thể học nhiều từ hơn và xây dựng các câu phức tạp hơn.

When you start learning English, I recommend that you learn the correct pronunciation of commonly used words and how to build simple sentences.You can then learn more words and build more complex sentences.

Ngoài ra, khi bạn bắt đầu học tiếng Anh, tôi khuyên bạn không nên cố gắng nói tiếng Anh hoàn hảo. Tập trung vào phát âm và học cách xây dựng các câu đơn giản. Đừng lo lắng về:

  • "a", "an", or "the"
  • số nhiều của danh từ
  • chia động từ

Also, when you start learning English, I advise you not to try to speak English perfectly. Focus on pronunciation and learn to build simple sentences. Do not worry about:

  • "a", "an", or "the"
  • plurals of nouns
  • conjugation of verbs

Những người nói tiếng Anh sẽ hiểu ý của bạn nếu bạn phát âm các từ một cách chính xác.

English speaking people will understand what you mean if you pronounce the words correctly.

Sau khi bạn học cách giao tiếp rõ ràng, bạn có thể học thêm từ vựng và ngữ pháp. Sau đó, bạn có thể xây dựng các câu tốt hơn và phức tạp hơn.

After you learn to communicate clearly, you can learn more vocabulary and grammar. Then, you can build better and more complex sentences.

Nếu bạn dành thời gian để học cách phát âm các từ tiếng Anh thông dụng một cách chính xác thì bạn có thể giao tiếp dễ dàng hơn và bạn sẽ học cách phát âm các từ tiếng Anh khác dễ dàng hơn.

If you take the time to learn how to pronounce common English words correctly then you can communicate more easily and you will learn how to pronounce other English words more easily.


 

Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào để cải thiện trang web, vui lòng gửi email cho tôi - paul@pagex.biz

If you have any suggestions for improving the site, please email me - paul@pagex.biz.