Cách phát âm

Pronunciation

Học tiếng Anh miễn phí. Learn Vietnamese for free.

Nhà = Home
 
Bảng chữ cái Alphabet
IPA (Bảng chữ cái ngữ âm quốc tế) IPA (International Phonetic Alphabet)
Cách phát âm nguyên âm How to pronounce vowels
Cách phát âm nguyên âm Tone
Các nguồn lực khác Other resources

Người Việt Nam thường gặp khó khăn trong việc học cách phát âm từ tiếng Anh.
Có nhiều lý do cho việc này.
Ví dụ:

Vietnamese people often have difficulty learning how to pronounce English words.
There are many reasons for this.
For example:

Trong tiếng Anh, không có cách duy nhất để viết một âm thanh cụ thể.
Điều này có thể rất khó hiểu đối với người Việt Nam.

In English, there is no single way to write a specific sound.
This can be very confusing for Vietnamese people.

Ngoài ra, mặc dù nhiều chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh trông giống như các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, nhưng chúng được phát âm khác nhau.

In addition, although many letters in the English alphabet look like the letters in the Vietnamese alphabet, they are pronounced differently.

Rất thường xuyên, người Việt Nam được người Việt Nam dạy nói tiếng Anh và vì vậy họ học nói tiếng Anh với giọng Việt.
Người nói tiếng Anh có thể gặp khó khăn khi hiểu giọng nói này.

Very often Vietnamese people are taught to speak English by Vietnamese people and so they learn to speak English with a Vietnamese accent.
English speakers may have trouble understanding this accent.

Một số âm trong tiếng Anh không tồn tại trong tiếng Việt.
Để làm cho những âm thanh này đòi hỏi phải thực hành.

Some sounds in English do not exist in Vietnamese.
To make these sounds requires practice.