Các nguồn lực khác

Other resources

Học tiếng Anh miễn phí. Learn Vietnamese for free.

Nhà = Home
 
Bảng chữ cái Alphabet
IPA (Bảng chữ cái ngữ âm quốc tế) IPA (International Phonetic Alphabet)
Cách phát âm nguyên âm How to pronounce vowels
Cách phát âm nguyên âm Tone
Các nguồn lực khác Other resources

"th" trong tiếng Anh không giống như "th" trong tiếng Việt. "th" in English is not the same as "th" in Vietnamese.

Bài 16: Phân biệt âm /θ/ và /ð/ - Think v.s Then

Bạn Biết Gì Về IPA Trong Tiếng Anh? - What Do You Know About IPA in English?