Giọng

Tone

Học tiếng Anh miễn phí. Learn Vietnamese for free.

Nhà = Home
 
Bảng chữ cái Alphabet
IPA (Bảng chữ cái ngữ âm quốc tế) IPA (International Phonetic Alphabet)
Cách phát âm nguyên âm How to pronounce vowels
Cách phát âm nguyên âm Tone
Các nguồn lực khác Other resources

Tiếng ViệtEnglish
In English, tone is not very important because it does not affect the meaning of words. But, in Vietnamese tone is very important because if you say a word with the wrong tone people may misunderstand you. There are 6 tones. These tones are indicated by tone marks (accents).
  1. a = flat tone (no tone mark)
  2. á begins high and rises
  3. à begins low and falls
  4. ạ short low and falling
  5. ã begins low and falls, then rises.
  6. ả falling, then rising tone Low-rising tone: (mả = tomb) High-broken tone: begins above middle, dips, then rises sharply. (mã = horse) Low-broken tone: begins low then falls sharply. (mạ = rice seedling) Vietnamese, tone is very important as it actually
Tiếng ViệtEnglish
Phát âm không giống nhau ở tất cả các vùng.Pronunciation is not exactly the same in all regions.
Bắc Việt Nam không hoàn toàn giống với Nam Việt Nam.North Vietnam is not exactly like South Vietnam.
Mỹ không hoàn toàn giống với Anh.The United States is not quite like the UK.
Ngoài ra, các cặp ký tự - chẳng hạn như "tr" và "ng" - có thể được phát âm theo một cách bằng tiếng Việt và bằng một cách khác bằng tiếng Anh.In addition, character pairs - such as "tr" and "ng" - can be pronounced one way in Vietnamese and in another way in English.
Bạn không nên giả định bất cứ điều gì là như nhau.You should not assume anything is the same.