IPA (International Phonetic Alphabet)

IPA (International Phonetic Alphabet)

Học tiếng Anh miễn phí. Learn Vietnamese for free.

Nhà = Home
 
Bảng chữ cái Alphabet
IPA (Bảng chữ cái ngữ âm quốc tế) IPA (International Phonetic Alphabet)
Cách phát âm nguyên âm How to pronounce vowels
Cách phát âm nguyên âm Tone
Các nguồn lực khác Other resources

Đừng lo lắng nếu bạn không hiểu trang này.
Nếu bạn không quen thuộc với IPA, bạn có thể bỏ qua trang này.
Don't worry if you don't understand this page.
If you are not familiar with IPA, you may skip this page.


Bảng chữ cái ngữ âm quốc tế (IPA) là một hệ thống ký hiệu ngữ âm được các nhà ngôn ngữ học nghĩ ra để thể hiện chính xác và duy nhất từng loại âm thanh được sử dụng trong ngôn ngữ nói của con người.

The International Phonetic Alphabet (IPA) is a phonetic symbol system devised by linguists to accurately and uniquely represent each type of sound used in human spoken language.

Đó là, đối với mỗi âm thanh chúng ta tạo ra khi chúng ta nói có một biểu tượng IPA duy nhất bất kể ngôn ngữ.

That is, for every sound we make when we speak there is a unique IPA symbol regardless of the language.

Dưới đây là danh sách các từ tiếng Anh thông dụng và ký tự IPA tương ứng cho các chữ cái được hiển thị màu đỏ.

Below is a list of common English words and the corresponding IPA character for the letters shown in red.

Bạn có thể thấy rằng, trong tiếng Anh, nhiều từ có âm thanh giống nhau được viết khác nhau.
Điều này có thể rất khó hiểu cho người nước ngoài.

You can see that, in English, many words that sound similar are written differently.
This can be very confusing for foreigners.

Nguyên âm Vowels
IPA Ví dụ .... Examples
ʌ one, come, the, much, lunch, touch, money, mother
ɑ: are, car, bar, far, father
æ am, an, man, can, that
e egg, get, let, tell, head
ə away
ɜ:ʳ her, bird, girl, hurt
ɪ it, him, this, with, give, little
ɒ hot, lot, old, cold
ɔ: or, fort, four, your, more, door, poor, all, also, call
ʊ good, foot, book, could, should, would,
u: you, to, two, too, food, blue, true, through, shoe,
cow, how, now, house, mouth
ɔɪ boy, coin
eəʳ air, fair, there, where, share
ɪəʳ ear, hear, near, beer, here, idea
ʊəʳ pure, tourist
day, say, stay, train, name, plane, place, eight
i: he, me, we, she, see, meet, feel, piece, money, funny
eye, I, ice, rice, buy, guy, my, try, sky, high
oh, go, so, toe, low, snow, show, boat
Phụ âm Consonants
IPA Ví dụ .... Examples
b buy, boy
d day, good
f foot, leaf
g go, egg
h high, here
j yes, you
k coin, could
l plane, pure
m man, am
n man, near
ŋ song, finger
p poor, pure
r rice, train
s say, see
ʃ share, show
t tto, it
touch, much
θ through, mouth
ð this, that
v very, give
w with, would
z lazy, zoo
ʒ television, pleasure
just, large