Cách phát âm nguyên âm

How to pronounce vowels

Học tiếng Anh miễn phí. Learn Vietnamese for free.

Nhà = Home
 
Bảng chữ cái Alphabet
IPA (Bảng chữ cái ngữ âm quốc tế) IPA (International Phonetic Alphabet)
Cách phát âm nguyên âm How to pronounce vowels
Cách phát âm nguyên âm Tone
Các nguồn lực khác Other resources

A ê E i y I ai O ??? U ieu
day, say, stay
train
name, plane, place
eight
he, me, we, she
see, meet
feel
piece
money
funny
eye
I
ice, rice
buy, guy
my, try, sky
high
oh
go, so
toe
low; snow, show
boat
you
new
beautiful
use
Tiếng ViệtEnglish
ngày, nói, ở lại  day, say, stay
xe lửa train
tên, máy bay, địa điểm name, plane, place
tám eight
tôi, anh ấy, cô ấy, chúng tôi/ta  me, he, she, we
gặp, gặp  see, meet
ghế, thịt seat, meat
cảm thấy feel
tên trộm  thief
tiền bạc  money
buồn cười  funny
mắt  eye
tôi I
nước đá, cơm  ice, rice
mua đi, chàng trai  buy, guy 
của tôi, cố gắng, bầu trời my, try, sky
cao  high
oh  oh
đi, vậy go, so
ngón chân  toe
mũi  nose 
thấp; tuyết, chương trình low; snow, show
thuyền boat
bạn  you
mới new
đẹp  beautiful
sử dụng  use 

 

 

a a e e i ??? o ô u â
am, an, man, can, that egg, get, let, tell
head
it, him, this, with, give, little hot, lot
old, cold
a
one, come
the
much, lunch
touch
money
mother
ow ??? oo ???
cow, how, now
house. mouth
good, foot, book
could, should, would
ue ???
to, two
too, food,
blue, true
through
shoe
Tiếng ViệtEnglish
am
một an
người đàn ông man
có thể can
rằng that
cow
làm thế nào how
bây giờ now
nhà ở house
trứng egg
nhận get
cho let
nói tell
cái đầu head
it
anh him
cái này this
với with
cho give
ít little
nóng hot
nhiều lot
già old
lạnh cold
tốt good
chân foot
cuốn sách book
có thể could
nên should
sẽ would
đến to
hai two
quá too
thức ăn food
màu xanh da trời blue
thật true
xuyên qua through
giày shoe
một a
một one
đến come
các the
nhiều much
bữa trưa lunch
chạm touch
tiền money
mẹ mother

 

 

ar ă air ??? ear ??? or o er ơ
are, car, bar, far
father
air, fair
there, where
share
ear, hear, near
beer
here
idea
or, fort
four, your
more
door, poor
all, also, call
her
mother, bird
girl
hurt
our ??? oy ???
our, hour, boy, toy
Tiếng ViệtEnglish
are
xe hơi car
quán ba bar
xa far
bố father
không khí air
hội chợ fair
ở đó there
ở đâu where
chia sẻ share
tai ear
nghe hear
ở gần near
bia beer
đây here
ý tưởng idea
hoặc là or
cho for
bốn four
của bạn your
hơn more
cửa door
nghèo poor
tất cả all
cũng thế also
gọi call
cô ấy her
mẹ mother
con chim bird
con gái girl
tổn thương hurt